dzisiaj jest: 25 września 2020 r.   ::    imieniny: Aurelia, Władysław, Kamil

koronawirus nfz

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

covid 19 informacje z powiatu

tarcza antykryzysowa

baner top esop

Rusza pomoc dla samozatrudnionych w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej

rozmiar tekstu w artykule:

bon dla samozatrudnionychWojewództwo Małopolskie - Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu rekompensacyjnego w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Przedsiębiorczość” nr RPMP.03.04.06-12-0088/20-01 realizowanego w ramach 3 Osi priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.6 Bony rekompensacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

 

Informacje o projekcie grantowym

Celem projektu grantowego jest wsparcie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o wpis do CEiDG (samozatrudnionych) z Małopolski borykających się z trudnościami finansowymi, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19 oraz tych, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z tą epidemią.

Istotą projektu grantowego jest udzielanie przez grantodawcę przedsiębiorcom z sektora MŚP bezzwrotnych grantów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb związanych z zachowaniem płynności finansowej w celu utrzymania działalności gospodarczej w okresie 3 miesięcy od dnia wypłaty środków.

Grantodawca: Województwo Małopolskie - Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków

Termin naboru

Proces naboru wniosków składa się z dwóch odmiennych w czasie etapów – zatwierdzenia i złożenia wniosku. Udział w etapie złożenia wniosku będzie uwarunkowany uprzednim zatwierdzeniem wniosku w etapie pierwszym.

  • I etap naboru – zatwierdzenie wniosku obejmuje okres od 17 sierpnia 2020 r. od godziny 12.00 do 28 sierpnia 2020 do godz. 12.00. W tym terminie zostanie umożliwiona praca nad wnioskami w systemie. Należy w tym czasie założyć konto w generatorze wniosków o przyznanie bonu rekompensacyjnego, wypełnić  wniosek o przyznanie bonu rekompensacyjnego zgodnie z instrukcjami znajdującymi się przy każdym z pól wniosku oraz zatwierdzić uzupełniony wniosek w wyniku czego nadana zostanie mu suma kontrolna. Zatwierdzenie wniosku powinno nastąpić przed końcem terminu określonego powyżej. Powyższe umożliwi przejście do etapu II naboru.
  • II etap naboru – złożenie wniosku obejmuje okres od 31 sierpnia 2020 godz. 12.00 do 7 września 2020 do godz. 12.00 lub do momentu gdy wartość grantów w złożonych wnioskach przekroczy 130% kwoty alokacji przeznaczonej na udzielenie grantów, o czym grantodawca poinformuje poprzez komunikat wygenerowany przez aplikację. W II etapie należy we wskazanym terminie złożyć uprzednio zatwierdzony (w I etapie naboru) wniosek o przyznanie bonu rekompensacyjnego. Funkcjonalność umożliwiająca złożenie wniosku dostępna będzie na stronie internetowej generatora (www.tarcza.malopolska.pl).

Nabór wniosków o udzielenie grantu realizowany jest w trybie naboru otwartego i nie jest podzielony na rundy.

Decyzje w sprawie udzielenia grantów podejmowane są przez grantodawcę po zatwierdzeniu propozycji zmian RPO WM przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, umożliwiających realokację środków z przeznaczaniem na sfinansowanie bonów rekompensacyjnych oraz wydaniu decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej zatwierdzającej niektóre elementy RPO WM, wyrażającej zgodę na skierowanie środków na dofinansowanie bonów rekompensacyjnych co najmniej w kwocie alokacji przewidzianej na przedmiotowy nabór - w formie zarządzeń Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości publikowanych na stronie grantodawcy www.mcp.malopolska.pl.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o przyznanie bonu rekompensacyjnego przyjmowany jest wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego na stronie internetowej  www.tarcza.malopolska.pl. Wniosek złożony w innej formie np. wypełniony odręcznie lub w edytorze tekstu (np. MS WORD), wydrukowany lub zapisany na nośniku elektronicznym (np. płyta CD/ DVD, dysk przenośny) nie będzie rozpatrywany.

Wniosek o przyznanie bonu rekompensacyjnego należy przygotować zgodnie z instrukcją umieszczoną przy każdym polu opisowym we wniosku o przyznanie bonu rekompensacyjnego i złożyć za pomocą generatora wniosków.Do złożenia wniosku nie jest wymagane posiadanie podpisu elektronicznego.

Kto może składać wnioski ?

Grantobiorcą w ramach niniejszego projektu grantowego może być wyłącznie osoba fizyczna będąca MŚP, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą (tj. posiadająca wpis do CEIDG), niezatrudniająca pracowników w oparciu o umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu (bądź sumy cząstkowych etatów równej 1 lub więcej), która jednocześnie spełnia wszystkie wskazane poniżej warunki:

  1. na dzień 31 grudnia 2019 r. jak i na dzień złożenia wniosku o udzielenie grantu prowadziła działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego, tj. posiadała stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumencie rejestrowym grantobiorcy (wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), a także faktycznie prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego.
  2. w okresie od 31 grudnia 2019 r. do dnia złożenia wniosku o udzielenie grantu prowadziła działalność gospodarczą bez jej zawieszania lub zaprzestania.
  3. na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegała z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub uregulowała te zobowiązania do dnia złożenia wniosku o przyznaniu bonu, przy czym: rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, nie jest uznawane za zaległość.
  4. na dzień 31 grudnia 2019 r. jak i na dzień złożenia wniosku nie zatrudniała ani nie zatrudnia pracowników w oparciu o umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu(bądź sumy cząstkowych etatów równej 1 lub więcej),
  5. boryka się z trudnościami finansowymi, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19 oraz jej sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19, tj. jej obroty w pełnym miesiącu kalendarzowym czerwcu lub lipcu 2020 r. w porównaniu do średnich miesięcznych obrotów w 2 półroczu 2019 r. spadły o co najmniej 75,00% (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku),
  6. w dniu udzielenia pomocy nie znajdowała się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014, w rozumieniu art. 2 pkt 14 rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014, str. 1, z późn. zm.[2])) – jeżeli pomoc ma być udzielona w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia 651/2014, albo w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 3 pkt 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1388/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy udzielanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 369 z 24.12.2014, str. 37) – jeżeli pomoc ma być udzielona w sektorze rybołówstwa lub akwakultury, objętym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającym rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 1, z późn. zm.[3])),  lub nie znajdowała się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r., ale po tym dniu znalazła się w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia pandemii COVID-19.

Na co można otrzymać dofinansowanie ?

W ramach projektu grantowego wspierane będą wnioski o przyznanie bonu rekompensacyjnego ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb w zakresie płynności i wsparcia osób fizycznych będących MŚP, prowadzących działalność gospodarczą, niezatrudniających żadnego pracownika w oparciu o umowę o prace w wymiarze pełnego etatu (bądź sumy cząstkowych etatów równej 1 lub więcej), borykających się z trudnościami finansowymi, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19.

Pomoc udzielana jest w celu łagodzenia skutków wystąpienia pandemii COVID-19. Środki finansowe w ramach przyznanego grantu przeznaczone mają być na pokrycie kosztów bieżącej działalności grantobiorcy.

Udzielony grant ma zostać przeznaczony na pokrycie wszelkich niezbędnych wydatków na utrzymanie bieżącej działalności gospodarczej, w celu utrzymania działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia wypłaty środków.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie

Wnioski wybrane do dofinansowania w wyniku pozytywnej oceny uzyskają pomoc w formie bezzwrotnych dotacji bezpośrednich w ramach Osi Priorytetowej 3 Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.6 Bony rekompensacyjne RPO WM 2014-2020.

Kwota alokacji przeznaczona na sfinansowania wszystkich grantów w ramach projektu grantowego wynosi 16 000 000.00 PLN (słownie: szesnaście milionów złotych 00/100). Dofinansowanie pochodzi ze środków EFRR.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania

Maksymalny całkowity poziom wsparcia w formie bonu wynosi 100% kosztów objętych wnioskiem.

Maksymalna dopuszczalna wartość dofinansowania

Wartość bonu wynosi 9 000,00 PLN.

Szczegółowe informacje dotyczące bonu rekompensacyjnego dla samozatrudnionych znajdują się tutaj.

 

Tłumacz Google

Licznik Odwiedzin

Dzisiaj:1622
Wczoraj:1870
W tym tygodniu:8219
W tym miesiącu:35260
Ogółem:1488985

od dnia 6.11.2012 r.

centrum paderewskiego kasna dolna

toikiwop

strefa przedsiebiorcy

dwdjt

zaloguj sięDMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd