dzisiaj jest: 24 lipca 2019 r.   ::    imieniny: Kinga, Krystyna, Olga

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

baner top unia europejska

baner top rzeczpospolita polska

baner top esop

Programy Unii Europejskiej

"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"

rozmiar tekstu w artykule:

logo fepr malopolska ueefs

"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w ramach Działania10.2 Rozwój kształcenia zawodowego poddziałania 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów jest komplementarnym projektem do projektu Małopolska Chmura Edukacyjna Działanie 2.1 RPO WM  jest realizacja dodatkowych zajęć w zakresie obszarów zawodowych w postaci zajęć „chmurowych”. Projekt realizowany jest w formule partnerstwa z Województwem Małopolskim. Zakres partnerstwa komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.

Celem w/w projektów jest stworzenie infrastruktury informatycznej – nowoczesnych klas multimedialnych w szkołach ponadgimnazjalnych, połączonych siecią z częścią centralną, wzrost umiejętności nauczycieli przedmiotów zawodowych w aspekcie wykorzystania TIK w dydaktyce, zapewnienie uczniom techników możliwości poszerzenia wiedzy z zakresu przedmiotów zawodowych oraz kształtowanie kompetencji kluczowych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych, wzmocnienie współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi a uczelniami poprzez realizację zajęć edukacyjnych dla uczniów oraz zwiększenie świadomości dotyczącej specyfiki studiowania.

W zakresie przedmiotowego projektu planowane jest przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjno- informacyjnych w 7 obszarach zawodowych: budownictwo, język angielski zawodowy, żywność, turystyka, środowisko, mechaniczno- mechatroniczny, elektryczno- elektroniczny. Każdy obszar będzie koordynowany merytorycznie przez uczelnie, które zostały wyłonione w drodze otwartego naboru i konkursu, zgodnie z posiadanym przez nie potencjałem, zapleczem kadrowym i techno-dydaktycznym. W ramach każdego z obszarów zawodowych przewiduje się zajęcia on-line dla młodzieży w wymiarze 30 godz. na rok szkolny na podstawie opracowanego harmonogramu i scenariuszy, tematyka będzie wykraczać poza podstawę programową. Zajęcia on-line będą prowadzone w formule wideokonferencji przez pracowników akademickich przy użyciu specjalistycznego sprzętu. W ramach zajęć uczniowie wezmą udział w jednych zajęciach bezpośrednio na uczelni. Kolejnym zadaniem projektu będą warsztaty naukowe prowadzone na uczelni przez pracowników akademickich w formule warsztatów weekendowych (10 godz.) i/lub warsztatów letnich- tygodniowych (25 godz.) o charakterze praktycznym (laboratoria/ warsztaty/ ćwiczenia). Dodatkowo zostaną przeprowadzone szkolenia z zakresu wykorzystania TIK w dydaktyce dla nauczycieli zaangażowanych w realizację zajęć z młodzieżą (przed rozpoczęciem zajęć on-line).  Realizacja zajęć planowana jest od II kwartału 2017r. czyli od roku szkolnego 2016/2017; w pierwszej kolejności projektem zostanie objęte ZSP Zakliczyn, ponieważ posiada sprzęt zakupiony w 2013r. w ramach pilotażu MCHE, kolejno ro realizacji włączane będą szkoły: ZSP Żabno, ZSP Tuchów, ZSLiT Wojnicz.

  • Rozpoczął się nabór na Naukowe warsztaty weekendowe w ramach projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II".

Naukowe warsztaty weekendowe są jedną z form wsparcia realizowanych w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w projekcie pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, obejmują zajęcia dydaktyczne realizowane bezpośrednio na uczelniach będących partnerami projektu, odpowiedzialnych za koordynację poszczególnych obszarów tematycznych.

Pierwsza edycja naukowych warsztatów weekendowych odbędzie się w terminie od dnia 20 stycznia do dnia 22 stycznia 2017 roku. W związku z czym  rozpoczęła się rekrutacja. Powiat Tarnowski jako partner przedmiotowego projektu zobligowany jest do zapewnienia 15 uczniów/ uczennic związanych z obszarem żywność ze szkoły, która uczestniczyła w Pilotażu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej ZSP Zakliczyn ponieważ pierwsza edycja obejmie wyłącznie zajęcia w obszarach pilotażowych.

Weekendowe warsztaty prowadzone będę bezpośrednio na uczelni - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie przez pracowników akademickich w wymiarze 10 godz. lekcyjnych zajęć dydaktycznych i realizację programu naukowego ok 4 godziny, zajęcia będą miały charakter praktyczny. Naukowe warsztaty weekendowe będą realizowane w oparciu o program warsztatów, będą realizowane
w dni przypadające od piątku do niedzieli. Zapewnione będą: transport, opieka, wyżywienie oraz nocleg.


W dniu 18 stycznia rozpoczął się nabór uczestników na zajęcia on-line w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w projekcie pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

Zajęcia on-line i Letnie Warsztaty Naukowe są jedną z form wsparcia realizowanych w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w projekcie pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Letnie warsztaty naukowe obejmują zajęcia dydaktyczne realizowane bezpośrednio na uczelniach będących partnerami projektu, odpowiedzialnych za koordynację poszczególnych obszarów tematycznych, zajęcia on-line prowadzone będą w szkole w formie wideokonferencji na sprzęcie zakupionym w ramach pilotażu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.

Pierwsza edycja zajęć on-line rozpocznie się w lutym 2017 roku.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa zawiera wszystkie kryteria określające możliwość udziału w zajęciach.

Powiat Tarnowski jako partner przedmiotowego projektu zobligowany jest do zapewnienia po 15-20 uczniów/ uczennic związanych z obszarem żywność i budownictwo z ZSP Zakliczyn, ponieważ pierwsza edycja obejmie wyłącznie zajęcia w obszarach pilotażowych. Zajęcia on- line w obszarze żywność prowadzone będą przez pracowników akademickich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, w obszarze budownictwo przez pracowników akademickich Politechniki Krakowskiej. Na zajęciach zapewniony będzie udział nauczyciela przedmiotu związanego z obszarem tematycznym. W ramach jednego roku szkolnego przewiduje się realizację 30 godzin zajęć on-line, w każdym z zadeklarowanych przez szkołę obszarów tematycznych.

Harmonogram zajęć on-line w danym obszarze tematycznym będzie ustalany każdorazowo przed rozpoczęciem poszczególnej edycji zajęć w danym roku szkolnym.

Naukowe warsztaty letnie będą stanowiły podsumowanie cyklu zajęć on-line, które będzie realizowane bezpośrednio na uczelni odpowiedzialnej za koordynację danego obszaru tematycznego. Każda edycja naukowych warsztatów letnich co do zasady będzie się odbywać w początkowym okresie ferii letnich  (od poniedziałku do piątku), w wymiarze 25 godzin (5h/5dni).


Rozpoczął się nabór uczestników na Naukowe Warsztaty Letnie I edycja realizowane w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Zawodowej w projekcie "Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II".

Naukowe Warsztaty Letnie obejmują 25 godz. zajęć dydaktycznych realizowanych bezpośrednio na uczelniach będących partnerami projektu, odpowiedzialnych za koordynację poszczególnych obszarów tematycznych oraz zajęcia dydaktyczne realizowane w miejscach związanych tematycznie z obszarem.

Tegoroczne Warsztaty odbędą się w terminie 25 czerwca do 30 czerwca 2017 r.

Uczniowie Technikum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie mogą brać udział w  warsztatach z obszaru ŻYWNOŚĆ i BUDOWNICTWO.

Zajęcia z obszaru żywność będą prowadzone przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, natomiast budownictwo  przez Politechnikę Krakowską.

Dla uczestników warsztatów zapewniony zostanie: nocleg, wyżywienie, transport i ubezpieczenie. Na zakończenie uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w naukowych warsztatach letnich.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem i wzięcia udziału w Naukowych Warsztatach Letnich - I edycja.


Zakończyła się realizacja Edycji I projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” - rok szkolny 2016/2017

Projekt polegał na realizacji zajęć pozalekcyjnych on-line dla uczniów Technikum wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie chcących rozwijać zainteresowania mające na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

1. Zajęcia on–line z obszaru żywność

Na zajęcia on –line z żywność uczęszczało 18 uczestników (w tym 10 kobiet)- uczniów Technikum zakwalifikowanych zgodnie z kryteriami rekrutacji do projektu określonymi w regulaminie przyjętym Uchwałą nr 1733.2017 z dnia 18 stycznia 2017 r. przez Zarząd Powiatu Tarnowskiego.

Zajęcia rozpoczęły się w dniu  13.02.2017r.  a zakończyły się 22.06.2017 r. Zajęcia odbywały się w formie wideokonferencji z nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Na zajęciach zapewniony był udział nauczyciela Pani Marty Kwaśniewskiej - Kobylarczyk. Na zajęciach realizowane były tematy zgodnie ze scenariuszami opracowanymi przez pracowników akademickich.

Zajęcia odbywały się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie w Sali 2 wyposażonej w sprzęt multimedialny do prowadzenia wideokonferencji  w poniedziałki w godz. 7.30 – 9.00.

Zajęcia 20.03.2017 odbyły się na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. ZOBACZ ZDJĘCIA

2. Zajęcia on–line z obszaru budownictwo

Na zajęcia on–line z budownictwo uczęszczało 20 uczestników (w tym 3 kobiety) zakwalifikowanych zgodnie z kryteriami rekrutacji do projektu określonymi w regulaminie przyjętym Uchwałą nr 1733.2017
z dnia 18 stycznia 2017r. przez Zarząd Powiatu Tarnowskiego.

Zajęcia rozpoczęły się w dniu  16.02.2017 r.  a zakończyły się 08.06.2017 r. Zajęcia odbywały się w formie wideokonferencji z nauczycielami akademickimi Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie. Na zajęciach zapewniony był udział nauczyciela Pana Dawida Kosakowskiego. Na zajęciach realizowane były tematy zgodnie ze scenariuszami opracowanymi przez pracowników akademickich.

Zajęcia odbywały się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie w Sali 2 wyposażonej w sprzęt multimedialny do prowadzenia wideokonferencji  w czwartki w godz. 7.30 – 9.00.

Zajęcia 27.04.2017 odbyły się na Politechnice Krakowskiej w Krakowie. ZOBACZ ZDJĘCIA

Wszyscy uczestnicy/czki spełnili/ ły warunek min 60% obecności na zajęciach.

Na zakończenie zajęć on-line przeprowadzone zostały testy wiedzy jako podsumowanie efektów uczenia się.

Łącznie w roku szkolnym  2016/2017 odbyło się:

  • 30 godz. zajęć on-line z obszaru żywność
  • 1 zajęcia wyjazdowe na uczelnię w ramach zajęć on-line z obszaru żywność
  • 30 godz. zajęć on-line z obszaru budownictwo
  • 1 zajęcia wyjazdowe na uczelnię w ramach zajęć on-line z obszaru budownictwo

W dniu 13 września rozpoczął się nabór uczestników na zajęcia on-line II edycji w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w projekcie pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

Zajęcia on-line i Letnie Warsztaty Naukowe są jedną z form wsparcia realizowanych w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w projekcie pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Letnie warsztaty naukowe obejmują zajęcia dydaktyczne realizowane bezpośrednio na uczelniach będących partnerami projektu, odpowiedzialnych za koordynację poszczególnych obszarów tematycznych, zajęcia on-line prowadzone będą w szkole w formie wideokonferencji na sprzęcie zakupionym w ramach pilotażu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.

Druga edycja zajęć on-line rozpocznie się w październiku 2017 roku.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa zawiera wszystkie kryteria określające możliwość udziału w zajęciach.

W obecnej edycji oprócz zajęć on-line z obszaru żywność i budownictwo prowadzonych dla uczniów/uczennic ZSP Zakliczyn, prowadzone będą zajęcia w ZSL i T Wojnicz w obszarach żywność i język angielski zawodowy oraz w CKZiU Tuchów w obszarach żywność i mechaniczno-mechatronicznym. W ramach przedmiotowego projektu w każdej grupie może znaleźć się co najmniej 15uczniów/uczennic związanych z danym obszarem. Zajęcia on-line w obszarze żywność prowadzone będą przez pracowników akademickich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, w obszarze budownictwo przez pracowników akademickich Politechniki Krakowskiej, w obszarze język angielski zawodowy przez pracowników akademickich Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, w obszarze mechaniczno-mechatronicznym przez pracowników akademickich Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie oraz Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. Na zajęciach zapewniony będzie udział nauczyciela przedmiotu związanego z obszarem tematycznym. W ramach jednego roku szkolnego przewiduje się realizację 30 godzin zajęć on-line, w każdym z zadeklarowanych przez szkołę obszarów tematycznych. Harmonogram zajęć on-line w danym obszarze tematycznym będzie ustalany każdorazowo przed rozpoczęciem poszczególnej edycji zajęć w danym roku szkolnym.

Naukowe warsztaty letnie będą stanowiły podsumowanie cyklu zajęć on-line, które będzie realizowane bezpośrednio na uczelni odpowiedzialnej za koordynację danego obszaru tematycznego. Każda edycja naukowych warsztatów letnich co do zasady będzie się odbywać w początkowym okresie ferii letnich  (od poniedziałku do piątku), w wymiarze 25 godzin (5h/5dni).


Zakończyła się realizacja II edycji - rok szkolny 2017/2018 projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

Projekt polega na realizacji zajęć pozalekcyjnych on-line dla uczniów Technikum wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie oraz Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu chcących rozwijać zainteresowania mające na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Zajęcia on-line z obszaru żywność

ZSP ZAKLICZYN

Na zajęcia on-line z żywność uczęszczało 25 uczestników (w tym 18 kobiet)- uczniów Technikum zakwalifikowanych zgodnie z kryteriami rekrutacji do projektu określonymi w regulaminie przyjętym Uchwałą nr 2311.2017 z dnia 13 września 2017r. przez Zarząd Powiatu Tarnowskiego.
Zajęcia rozpoczęły się w dniu 09.10.2017r. a zakończyły się 18.06.2017r. Zajęcia odbywały się w formie wideokonferencji z nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Na zajęciach zapewniony był udział nauczyciela Pani Marty Kwaśniewskiej-Kobylarczyk. Na zajęciach realizowane były tematy zgodnie ze scenariuszami opracowanymi przez pracowników akademickich.
Zajęcia odbywały się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie w Sali 2 wyposażonej w sprzęt multimedialny do prowadzenia wideokonferencji w poniedziałki w godz. 7.30 – 9.00.
Zajęcia 12.03.2018 odbyły się na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.

ZSLiT WOJNICZ

Na zajęcia on –line z żywność uczęszczało 9 uczestników (w tym 9kobiet)- uczennic Technikum zakwalifikowanych zgodnie z kryteriami rekrutacji do projektu określonymi w regulaminie przyjętym Uchwałą nr 2311.2017 z dnia 13 września 2017r. przez Zarząd Powiatu Tarnowskiego.
Zajęcia rozpoczęły się w dniu 16.10.2017r. a zakończyły się 11.06.2018r. Zajęcia odbywały się w formie wideokonferencji z nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Na zajęciach zapewniony był udział nauczyciela Pani Ewy Tracz. Na zajęciach realizowane były tematy zgodnie ze scenariuszami opracowanymi przez pracowników akademickich.
Zajęcia odbywały się w ZSLiT w Wojniczu w Sali18 wyposażonej w sprzęt multimedialny do prowadzenia wideokonferencji w poniedziałki w godz. 7.30 – 9.00.
Zajęcia 30.10.2017 odbyły się na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.

CKZiU TUCHÓW

Na zajęcia on-line z żywność uczęszczało 17 uczestników (w tym 15kobiet)- uczennic Technikum zakwalifikowanych zgodnie z kryteriami rekrutacji do projektu określonymi w regulaminie przyjętym Uchwałą nr 2311.2017 z dnia 13 września 2017r. przez Zarząd Powiatu Tarnowskiego.
Zajęcia rozpoczęły się w dniu 16.10.2017r. a zakończyły się 22.06.2018r. Zajęcia odbywały się w formie wideokonferencji z nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Na zajęciach zapewniony był udział nauczyciela Pani Sylwii Osysko-Stanuch. Na zajęciach realizowane były tematy zgodnie ze scenariuszami opracowanymi przez pracowników akademickich.
Zajęcia odbywały się w CKZiU w Tuchowie w Sali WPK2 wyposażonej w sprzęt multimedialny do prowadzenia wideokonferencji w poniedziałki w godz. 9.15-10.45.
Zajęcia 28.05.2018 odbyły się na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.

Szkołom zapewniono pomoce dydaktyczne(waga łazienkowa, wzrostomierz, ciśnieniomierz, fałdomierz, czajnik elektryczny, garnek, mikroskop, suwmiarka, moździerz, termometr, pompka próżniowa, waga kuch., sitko, butla szklana, zlewki miarowe, cylinder miarowy) i artykuły spożywcze niezbędne do realizacji zajęć.

Zajęcia on-line z obszaru budownictwo

Na zajęcia on-line z budownictwo uczęszczało 15 uczestników (w tym 0 kobiety) zakwalifikowanych zgodnie z kryteriami rekrutacji do projektu określonymi w regulaminie przyjętym Uchwałą nr 2311.2017 z dnia 13 września 2017r. przez Zarząd Powiatu Tarnowskiego.
Zajęcia rozpoczęły się w dniu 05.10.2017r. a zakończyły się 07.06.2018r. Zajęcia odbywały się w formie wideokonferencji z nauczycielami akademickimi Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
w Krakowie. Na zajęciach zapewniony był udział nauczyciela Pana Dawida Kosakowskiego. Na zajęciach realizowane były tematy zgodnie ze scenariuszami opracowanymi przez pracowników akademickich.
Zajęcia odbywały się w ZSP w Zakliczynie w Sali 2 wyposażonej w sprzęt multimedialny do prowadzenia wideokonferencji w czwartki w godz. 7.30 – 9.00.
Zajęcia 21.12.2017 odbyły się na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej w Krakowie.

Zajęcia on-line z obszaru mechaniczno-mechatronicznego

Na zajęcia on-line z mechaniki-mechatroniki uczęszczało 16 uczestników (w tym 0 kobiety) zakwalifikowanych zgodnie z kryteriami rekrutacji do projektu określonymi w regulaminie przyjętym Uchwałą nr 2311.2017 z dnia 13 września 2017r. przez Zarząd Powiatu Tarnowskiego.
Zajęcia rozpoczęły się w dniu 13.10.2017r. a zakończyły się 15.06.2018r. Zajęcia odbywały się w formie wideokonferencji z nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Na zajęciach zapewniony był udział nauczyciela Pana Jana Lachowicza i Marka Gierałta. Na zajęciach realizowane były tematy zgodnie ze scenariuszami opracowanymi przez pracowników akademickich.
Zajęcia odbywały się w CKZiU w Tuchowie w Sali WPK2 wyposażonej w sprzęt multimedialny do prowadzenia wideokonferencji w piątki w godz. 7.30 – 9.00.
Zajęcia 18.05.2018r. odbyły się na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Zajęcia on-line z obszaru język angielski zawodowy

Na zajęcia on –line z żywność uczęszczało 15 uczestników (w tym 5 kobiet)- uczniów Technikum zakwalifikowanych zgodnie z kryteriami rekrutacji do projektu określonymi w regulaminie przyjętym Uchwałą nr 2311.2017 z dnia 13 września 2017r. przez Zarząd Powiatu Tarnowskiego.
Zajęcia rozpoczęły się w dniu 27.09.2017r. a zakończyły się 20.06.2018r. Zajęcia odbywały się w formie wideokonferencji z nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Na zajęciach zapewniony był udział nauczyciela Pani Ewy Żybury. Na zajęciach realizowane były tematy zgodnie ze scenariuszami opracowanymi przez pracowników akademickich.
Zajęcia odbywały się w ZSLiT w Wojniczu w Sali18 wyposażonej w sprzęt multimedialny do prowadzenia wideokonferencji w środy w godz. 7.30 – 9.00.
Zajęcia 27.09.2017 i 20.06.2018 odbyły się na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Na zakończenie zajęć on-line przeprowadzone zostały testy wiedzy jako podsumowanie efektów uczenia się.
Łącznie w roku szkolnym 2017/2018odbyło się:
- 90 godz. zajęć on-line z obszaru żywność
- 3 zajęcia wyjazdowe na uczelnię w ramach zajęć on-line z obszaru żywność
- 30 godz. zajęć on-line z obszaru budownictwo
- 1 zajęcia wyjazdowe na uczelnię w ramach zajęć on-line z obszaru budownictwo
- 30 godz. zajęć on-line z obszaru mechniczno-mechatronicznego
- 1 zajęcia wyjazdowe na uczelnię w ramach zajęć on-line z obszaru mechniczno- mechatronicznego
- 30 godz. zajęć on-line z obszaru język angielski zawodowy
- 2 zajęcia wyjazdowe na uczelnię w ramach zajęć on-line z obszaru język angielski zawodowy


W dniu 3 września rozpoczął się nabór uczestników na zajęcia on-line III edycji w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w projekcie pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

Zajęcia on –line i Letnie Warsztaty Naukowe są jedną z form wsparcia realizowanych w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w projekcie pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Letnie warsztaty naukowe obejmują zajęcia dydaktyczne realizowane bezpośrednio na uczelniach będących partnerami projektu, odpowiedzialnych za koordynację poszczególnych obszarów tematycznych, zajęcia on-line prowadzone będą w szkole w formie wideokonferencji na sprzęcie zakupionym w ramach pilotażu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.
Trzecia edycja zajęć on -line rozpocznie się we wrześniu/ październiku 2018 roku.
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa zawiera wszystkie kryteria określające możliwość udziału w zajęciach.
W obecnej edycji oprócz zajęć on-line z obszaru żywność i budownictwo prowadzonych dla uczniów/uczennic ZSP Zakliczyn,  z obszarów żywność i język angielski zawodowy dla uczniów/ uczennic ZSL i T Wojnicz oraz z obszaru żywność i mechaniczno-mechatroniczny dla uczniów/ uczennic CKZiU Tuchów, prowadzone będą zajęcia w obszarach żywność i język angielski zawodowy dla uczniów/ uczennic ZSP Żabno. W ramach przedmiotowego projektu w każdej grupie może znaleźć się co najmniej 15uczniów/ uczennic związanych z danym obszarem. Zajęcia on- line w obszarze żywność prowadzone będą przez pracowników akademickich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, w obszarze budownictwo przez pracowników akademickich Politechniki Krakowskiej, w obszarze język angielski zawodowy przez pracowników akademickich Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, w obszarze mechaniczno-mechatronicznym przez pracowników akademickich Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie oraz Akademię Górniczo- Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. Na zajęciach zapewniony będzie udział nauczyciela przedmiotu związanego z obszarem tematycznym. W ramach jednego roku szkolnego przewiduje się realizację 30 godzin zajęć on-line, w każdym z zadeklarowanych przez szkołę obszarów tematycznych. Harmonogram zajęć on-line w danym obszarze tematycznym będzie ustalany każdorazowo przed rozpoczęciem poszczególnej edycji zajęć w danym roku szkolnym.
Naukowe warsztaty letnie będą stanowiły podsumowanie cyklu zajęć on-line, które będzie realizowane bezpośrednio na uczelni odpowiedzialnej za koordynację danego obszaru tematycznego. Każda edycja naukowych warsztatów letnich co do zasady będzie się odbywać w początkowym okresie ferii letnich  (od poniedziałku do piątku), w wymiarze 25 godzin (5h/5dni).

Tłumacz Google

Licznik Odwiedzin

Dzisiaj:11
Wczoraj:510
W tym tygodniu:1029
W tym miesiącu:10782
Ogółem:1120374

od dnia 6.11.2012 r.

centrum paderewskiego kasna dolna

soik nowy sacz

strefa przedsiebiorcy

dwdjt

zaloguj sięOur website is protected by DMC Firewall!